โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 31
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 93.94 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 113
ร้อยละ 1.68 % 0.00 % 3.36 % 0.00 % 0.00 % 94.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 51
ร้อยละ 1.82 % 0.00 % 5.45 % 0.00 % 0.00 % 92.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 4 0 8 0 0 195
ร้อยละ 1.93 % 0.00 % 3.86 % 0.00 % 0.00 % 94.20 %

152 : 3 , 0 , 5 , 0 , 0 , 144...1.97 , 0.00 , 3.29 , 0.00 , 0.00 , 94.74 = 8 : 5.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80%

Powered By www.thaieducation.net