โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 34
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 7 2 10 1 0 82
ร้อยละ 6.86 % 1.96 % 9.80 % 0.98 % 0.00 % 80.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 44
ร้อยละ 3.77 % 1.89 % 11.32 % 0.00 % 0.00 % 83.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 13 3 20 1 0 160
ร้อยละ 6.60 % 1.52 % 10.15 % 0.51 % 0.00 % 81.22 %

144 : 11 , 2 , 14 , 1 , 0 , 116...7.64 , 1.39 , 9.72 , 0.69 , 0.00 , 80.56 = 28 : 19.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.78%

Powered By www.thaieducation.net