โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 1 7 1 1 29
ร้อยละ 4.88 % 2.44 % 17.07 % 2.44 % 2.44 % 70.73 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 2 1 14 3 2 81
ร้อยละ 1.94 % 0.97 % 13.59 % 2.91 % 1.94 % 78.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 1 1 5 1 1 44
ร้อยละ 1.89 % 1.89 % 9.43 % 1.89 % 1.89 % 83.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 5 3 26 5 4 154
ร้อยละ 2.54 % 1.52 % 13.20 % 2.54 % 2.03 % 78.17 %

144 : 4 , 2 , 21 , 4 , 3 , 110...2.78 , 1.39 , 14.58 , 2.78 , 2.08 , 76.39 = 34 : 23.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.83%

Powered By www.thaieducation.net