โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 44
ร้อยละ 2.08 % 2.08 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 3 2 15 0 0 117
ร้อยละ 2.19 % 1.46 % 10.95 % 0.00 % 0.00 % 85.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 2 0 11 0 0 58
ร้อยละ 2.82 % 0.00 % 15.49 % 0.00 % 0.00 % 81.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 6 3 28 0 0 219
ร้อยละ 2.34 % 1.17 % 10.94 % 0.00 % 0.00 % 85.55 %

185 : 4 , 3 , 17 , 0 , 0 , 161...2.16 , 1.62 , 9.19 , 0.00 , 0.00 , 87.03 = 24 : 12.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.45%

Powered By www.thaieducation.net