โรงเรียนบ้านหนองบัว (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 26
ร้อยละ 13.89 % 0.00 % 13.89 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 2 1 13 0 0 118
ร้อยละ 1.49 % 0.75 % 9.70 % 0.00 % 0.00 % 88.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 7 1 18 0 0 144
ร้อยละ 4.12 % 0.59 % 10.59 % 0.00 % 0.00 % 84.71 %

170 : 7 , 1 , 18 , 0 , 0 , 144...4.12 , 0.59 , 10.59 , 0.00 , 0.00 , 84.71 = 26 : 15.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29%

Powered By www.thaieducation.net