โรงเรียนพิกุลทอง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
90
จำนวน(คน) 0 8 6 0 0 76
ร้อยละ 0.00 % 8.89 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 84.44 %
ระดับประถมศึกษา
313
จำนวน(คน) 21 15 31 2 1 243
ร้อยละ 6.71 % 4.79 % 9.90 % 0.64 % 0.32 % 77.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
114
จำนวน(คน) 11 7 19 0 2 75
ร้อยละ 9.65 % 6.14 % 16.67 % 0.00 % 1.75 % 65.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 517 คน
จำนวน(คน) 32 30 56 2 3 394
ร้อยละ 6.19 % 5.80 % 10.83 % 0.39 % 0.58 % 76.21 %

403 : 21 , 23 , 37 , 2 , 1 , 319...5.21 , 5.71 , 9.18 , 0.50 , 0.25 , 79.16 = 84 : 20.84
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 517 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 123 คน คิดเป็นร้อยละ 23.79%

Powered By www.thaieducation.net