โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
93
จำนวน(คน) 6 4 12 1 0 70
ร้อยละ 6.45 % 4.30 % 12.90 % 1.08 % 0.00 % 75.27 %
ระดับประถมศึกษา
368
จำนวน(คน) 29 8 60 0 0 271
ร้อยละ 7.88 % 2.17 % 16.30 % 0.00 % 0.00 % 73.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
115
จำนวน(คน) 5 6 18 1 0 85
ร้อยละ 4.35 % 5.22 % 15.65 % 0.87 % 0.00 % 73.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 576 คน
จำนวน(คน) 40 18 90 2 0 426
ร้อยละ 6.94 % 3.13 % 15.63 % 0.35 % 0.00 % 73.96 %

461 : 35 , 12 , 72 , 1 , 0 , 341...7.59 , 2.60 , 15.62 , 0.22 , 0.00 , 73.97 = 120 : 26.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 576 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 26.04%

Powered By www.thaieducation.net