โรงเรียนบ้านหนองขาม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 34
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 5 7 0 0 0 121
ร้อยละ 3.76 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 38
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 9 11 0 0 0 193
ร้อยละ 4.23 % 5.16 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.61 %

171 : 7 , 9 , 0 , 0 , 0 , 155...4.09 , 5.26 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 90.64 = 16 : 9.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.39%

Powered By www.thaieducation.net