โรงเรียนบ้านลุงตามัน (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 0 3 4 0 0 51
ร้อยละ 0.00 % 5.17 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 87.93 %
ระดับประถมศึกษา
214
จำนวน(คน) 7 21 13 0 0 173
ร้อยละ 3.27 % 9.81 % 6.07 % 0.00 % 0.00 % 80.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
98
จำนวน(คน) 7 5 10 0 0 76
ร้อยละ 7.14 % 5.10 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 77.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 370 คน
จำนวน(คน) 14 29 27 0 0 300
ร้อยละ 3.78 % 7.84 % 7.30 % 0.00 % 0.00 % 81.08 %

272 : 7 , 24 , 17 , 0 , 0 , 224...2.57 , 8.82 , 6.25 , 0.00 , 0.00 , 82.35 = 48 : 17.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 370 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92%

Powered By www.thaieducation.net