โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 3 3 0 0 12
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 3 4 1 3 0 64
ร้อยละ 4.00 % 5.33 % 1.33 % 4.00 % 0.00 % 85.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 45
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 6 7 4 3 0 121
ร้อยละ 4.26 % 4.96 % 2.84 % 2.13 % 0.00 % 85.82 %

96 : 6 , 7 , 4 , 3 , 0 , 76...6.25 , 7.29 , 4.17 , 3.13 , 0.00 , 79.17 = 20 : 20.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.18%

Powered By www.thaieducation.net