โรงเรียนวัดบ้านตำแย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 31
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 5 0 12 8 0 66
ร้อยละ 5.49 % 0.00 % 13.19 % 8.79 % 0.00 % 72.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 0 0 4 6 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.84 % 11.76 % 0.00 % 80.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 8 0 18 14 0 138
ร้อยละ 4.49 % 0.00 % 10.11 % 7.87 % 0.00 % 77.53 %

127 : 8 , 0 , 14 , 8 , 0 , 97...6.30 , 0.00 , 11.02 , 6.30 , 0.00 , 76.38 = 30 : 23.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.47%

Powered By www.thaieducation.net