โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 7
ร้อยละ 30.77 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 3 1 13 0 0 52
ร้อยละ 4.35 % 1.45 % 18.84 % 0.00 % 0.00 % 75.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
14
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 11
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 8 1 17 0 0 70
ร้อยละ 8.33 % 1.04 % 17.71 % 0.00 % 0.00 % 72.92 %

82 : 7 , 1 , 15 , 0 , 0 , 59...8.54 , 1.22 , 18.29 , 0.00 , 0.00 , 71.95 = 23 : 28.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 27.08%

Powered By www.thaieducation.net