โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 3 0 1 0 1 9
ร้อยละ 21.43 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 7.14 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 5 1 10 2 0 52
ร้อยละ 7.14 % 1.43 % 14.29 % 2.86 % 0.00 % 74.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 5 2 9 0 0 12
ร้อยละ 17.86 % 7.14 % 32.14 % 0.00 % 0.00 % 42.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 13 3 20 2 1 73
ร้อยละ 11.61 % 2.68 % 17.86 % 1.79 % 0.89 % 65.18 %

84 : 8 , 1 , 11 , 2 , 1 , 61...9.52 , 1.19 , 13.10 , 2.38 , 1.19 , 72.62 = 23 : 27.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 34.82%

Powered By www.thaieducation.net