โรงเรียนช่องแมวพิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 5 2 2 0 0 28
ร้อยละ 13.51 % 5.41 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 75.68 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 2 6 13 0 0 63
ร้อยละ 2.38 % 7.14 % 15.48 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 45
ร้อยละ 2.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 8 8 19 0 0 136
ร้อยละ 4.68 % 4.68 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 79.53 %

121 : 7 , 8 , 15 , 0 , 0 , 91...5.79 , 6.61 , 12.40 , 0.00 , 0.00 , 75.21 = 30 : 24.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 20.47%

Powered By www.thaieducation.net