โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
100
จำนวน(คน) 4 1 5 4 0 86
ร้อยละ 4.00 % 1.00 % 5.00 % 4.00 % 0.00 % 86.00 %
ระดับประถมศึกษา
326
จำนวน(คน) 5 12 22 2 0 285
ร้อยละ 1.53 % 3.68 % 6.75 % 0.61 % 0.00 % 87.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
122
จำนวน(คน) 0 0 11 0 0 111
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.02 % 0.00 % 0.00 % 90.98 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 548 คน
จำนวน(คน) 9 13 38 6 0 482
ร้อยละ 1.64 % 2.37 % 6.93 % 1.09 % 0.00 % 87.96 %

426 : 9 , 13 , 27 , 6 , 0 , 371...2.11 , 3.05 , 6.34 , 1.41 , 0.00 , 87.09 = 55 : 12.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 548 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 12.04%

Powered By www.thaieducation.net