โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 5 3 3 1 2 54
ร้อยละ 7.35 % 4.41 % 4.41 % 1.47 % 2.94 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
228
จำนวน(คน) 3 2 1 1 0 221
ร้อยละ 1.32 % 0.88 % 0.44 % 0.44 % 0.00 % 96.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
139
จำนวน(คน) 4 2 5 0 0 128
ร้อยละ 2.88 % 1.44 % 3.60 % 0.00 % 0.00 % 92.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 435 คน
จำนวน(คน) 12 7 9 2 2 403
ร้อยละ 2.76 % 1.61 % 2.07 % 0.46 % 0.46 % 92.64 %

296 : 8 , 5 , 4 , 2 , 2 , 275...2.70 , 1.69 , 1.35 , 0.68 , 0.68 , 92.91 = 21 : 7.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 435 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.36%

Powered By www.thaieducation.net