โรงเรียนวัดดอนใหญ่ (สพป.ปทุมธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัชฎาพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
82
จำนวน(คน) 7 5 10 3 0 57
ร้อยละ 8.54 % 6.10 % 12.20 % 3.66 % 0.00 % 69.51 %
ระดับประถมศึกษา
257
จำนวน(คน) 20 20 45 8 10 154
ร้อยละ 7.78 % 7.78 % 17.51 % 3.11 % 3.89 % 59.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 339 คน
จำนวน(คน) 27 25 55 11 10 211
ร้อยละ 7.96 % 7.37 % 16.22 % 3.24 % 2.95 % 62.24 %

339 : 27 , 25 , 55 , 11 , 10 , 211...7.96 , 7.37 , 16.22 , 3.24 , 2.95 , 62.24 = 128 : 37.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 339 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 37.76%

Powered By www.thaieducation.net