โรงเรียนบ้านห้วยยาง (สพป.เลย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สรัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 30
ร้อยละ 2.86 % 5.71 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 13 6 9 0 1 71
ร้อยละ 13.00 % 6.00 % 9.00 % 0.00 % 1.00 % 71.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 14 8 11 0 1 101
ร้อยละ 10.37 % 5.93 % 8.15 % 0.00 % 0.74 % 74.81 %

135 : 14 , 8 , 11 , 0 , 1 , 101...10.37 , 5.93 , 8.15 , 0.00 , 0.74 , 74.81 = 34 : 25.19
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.19%

Powered By www.thaieducation.net