โรงเรียนบ้านป่าบง (สพป.เลย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐจรีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 7 1 0 0 0 26
ร้อยละ 20.59 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 6 4 5 0 0 92
ร้อยละ 5.61 % 3.74 % 4.67 % 0.00 % 0.00 % 85.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 13 5 5 0 0 118
ร้อยละ 9.22 % 3.55 % 3.55 % 0.00 % 0.00 % 83.69 %

141 : 13 , 5 , 5 , 0 , 0 , 118...9.22 , 3.55 , 3.55 , 0.00 , 0.00 , 83.69 = 23 : 16.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16.31%

Powered By www.thaieducation.net