โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) (สพป.นครราชสีมา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สิรดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 0 0 0 1 12
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.14 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 0 0 3 0 2 63
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.41 % 0.00 % 2.94 % 92.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 94.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 1 1 4 0 3 107
ร้อยละ 0.86 % 0.86 % 3.45 % 0.00 % 2.59 % 92.24 %

82 : 1 , 0 , 3 , 0 , 3 , 75...1.22 , 0.00 , 3.66 , 0.00 , 3.66 , 91.46 = 7 : 8.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.76%

Powered By www.thaieducation.net