โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 5 1 5 0 0 88
ร้อยละ 5.05 % 1.01 % 5.05 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 19
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 7 1 9 0 0 129
ร้อยละ 4.79 % 0.68 % 6.16 % 0.00 % 0.00 % 88.36 %

122 : 5 , 1 , 6 , 0 , 0 , 110...4.10 , 0.82 , 4.92 , 0.00 , 0.00 , 90.16 = 12 : 9.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.64%

Powered By www.thaieducation.net