โรงเรียนบ้านทุ่งนา (สพป.กาญจนบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รพีพร (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 4 2 1 0 13
ร้อยละ 13.04 % 17.39 % 8.70 % 4.35 % 0.00 % 56.52 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 0 3 4 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 4.55 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 89.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 54
ร้อยละ 1.67 % 3.33 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 4 9 9 1 0 126
ร้อยละ 2.68 % 6.04 % 6.04 % 0.67 % 0.00 % 84.56 %

89 : 3 , 7 , 6 , 1 , 0 , 72...3.37 , 7.87 , 6.74 , 1.12 , 0.00 , 80.90 = 17 : 19.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.44%

Powered By www.thaieducation.net