โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม (สพป.ชัยนาท) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วีนัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 1 5 1 3 31
ร้อยละ 4.65 % 2.33 % 11.63 % 2.33 % 6.98 % 72.09 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 9 2 13 4 6 106
ร้อยละ 6.43 % 1.43 % 9.29 % 2.86 % 4.29 % 75.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 11 3 18 5 9 137
ร้อยละ 6.01 % 1.64 % 9.84 % 2.73 % 4.92 % 74.86 %

183 : 11 , 3 , 18 , 5 , 9 , 137...6.01 , 1.64 , 9.84 , 2.73 , 4.92 , 74.86 = 46 : 25.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.14%

Powered By www.thaieducation.net