โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม (สพป.ชัยนาท) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วีนัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 7 0 2 0 0 24
ร้อยละ 21.21 % 0.00 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 15 4 24 2 0 88
ร้อยละ 11.28 % 3.01 % 18.05 % 1.50 % 0.00 % 66.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 22 4 26 2 0 112
ร้อยละ 13.25 % 2.41 % 15.66 % 1.20 % 0.00 % 67.47 %

166 : 22 , 4 , 26 , 2 , 0 , 112...13.25 , 2.41 , 15.66 , 1.20 , 0.00 , 67.47 = 54 : 32.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 32.53%

Powered By www.thaieducation.net