โรงเรียนวัดสองคลอง (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 9 1 10 0 0 45
ร้อยละ 13.85 % 1.54 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 13 8 42 0 0 127
ร้อยละ 6.84 % 4.21 % 22.11 % 0.00 % 0.00 % 66.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 11 0 27 0 0 43
ร้อยละ 13.58 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 53.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 336 คน
จำนวน(คน) 33 9 79 0 0 215
ร้อยละ 9.82 % 2.68 % 23.51 % 0.00 % 0.00 % 63.99 %

255 : 22 , 9 , 52 , 0 , 0 , 172...8.63 , 3.53 , 20.39 , 0.00 , 0.00 , 67.45 = 83 : 32.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 336 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 121 คน คิดเป็นร้อยละ 36.01%

Powered By www.thaieducation.net