โรงเรียนบ้านลำทับ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
222
จำนวน(คน) 47 72 103 0 0 0
ร้อยละ 21.17 % 32.43 % 46.40 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
1005
จำนวน(คน) 166 139 182 172 177 169
ร้อยละ 16.52 % 13.83 % 18.11 % 17.11 % 17.61 % 16.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1227 คน
จำนวน(คน) 213 211 285 172 177 169
ร้อยละ 17.36 % 17.20 % 23.23 % 14.02 % 14.43 % 13.77 %

1227 : 213 , 211 , 285 , 172 , 177 , 169...17.36 , 17.20 , 23.23 , 14.02 , 14.43 , 13.77 = 1058 : 86.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1058 คน คิดเป็นร้อยละ 86.23%

Powered By www.thaieducation.net