โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นิชามญจ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
267
จำนวน(คน) 15 17 15 16 20 184
ร้อยละ 5.62 % 6.37 % 5.62 % 5.99 % 7.49 % 68.91 %
ระดับประถมศึกษา
1379
จำนวน(คน) 75 55 66 25 80 1078
ร้อยละ 5.44 % 3.99 % 4.79 % 1.81 % 5.80 % 78.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1646 คน
จำนวน(คน) 90 72 81 41 100 1262
ร้อยละ 5.47 % 4.37 % 4.92 % 2.49 % 6.08 % 76.67 %

1646 : 90 , 72 , 81 , 41 , 100 , 1262...5.47 , 4.37 , 4.92 , 2.49 , 6.08 , 76.67 = 384 : 23.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1646 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 384 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33%

Powered By www.thaieducation.net