โรงเรียนวัดโบสถ์ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
118
จำนวน(คน) 9 0 7 0 0 102
ร้อยละ 7.63 % 0.00 % 5.93 % 0.00 % 0.00 % 86.44 %
ระดับประถมศึกษา
552
จำนวน(คน) 31 0 82 0 0 439
ร้อยละ 5.62 % 0.00 % 14.86 % 0.00 % 0.00 % 79.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
282
จำนวน(คน) 17 0 38 0 0 227
ร้อยละ 6.03 % 0.00 % 13.48 % 0.00 % 0.00 % 80.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 952 คน
จำนวน(คน) 57 0 127 0 0 768
ร้อยละ 5.99 % 0.00 % 13.34 % 0.00 % 0.00 % 80.67 %

670 : 40 , 0 , 89 , 0 , 0 , 541...5.97 , 0.00 , 13.28 , 0.00 , 0.00 , 80.75 = 129 : 19.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 952 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 184 คน คิดเป็นร้อยละ 19.33%

Powered By www.thaieducation.net