โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 7
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 18.18 % 9.09 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 3 1 2 3 0 32
ร้อยละ 7.32 % 2.44 % 4.88 % 7.32 % 0.00 % 78.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 28
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 8.82 % 2.94 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 5 2 7 5 0 67
ร้อยละ 5.81 % 2.33 % 8.14 % 5.81 % 0.00 % 77.91 %

52 : 4 , 1 , 4 , 4 , 0 , 39...7.69 , 1.92 , 7.69 , 7.69 , 0.00 , 75.00 = 13 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22.09%

Powered By www.thaieducation.net