โรงเรียนบ้านหนองห้าง (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 4
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 4 2 4 0 0 24
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
12
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 7
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 58.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 6 2 9 0 0 35
ร้อยละ 11.54 % 3.85 % 17.31 % 0.00 % 0.00 % 67.31 %

40 : 5 , 2 , 5 , 0 , 0 , 28...12.50 , 5.00 , 12.50 , 0.00 , 0.00 , 70.00 = 12 : 30.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 32.69%

Powered By www.thaieducation.net