โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 9 7 12 6 0 19
ร้อยละ 16.98 % 13.21 % 22.64 % 11.32 % 0.00 % 35.85 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 20 19 38 11 3 70
ร้อยละ 12.42 % 11.80 % 23.60 % 6.83 % 1.86 % 43.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
107
จำนวน(คน) 10 4 29 3 0 61
ร้อยละ 9.35 % 3.74 % 27.10 % 2.80 % 0.00 % 57.01 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 321 คน
จำนวน(คน) 39 30 79 20 3 150
ร้อยละ 12.15 % 9.35 % 24.61 % 6.23 % 0.93 % 46.73 %

214 : 29 , 26 , 50 , 17 , 3 , 89...13.55 , 12.15 , 23.36 , 7.94 , 1.40 , 41.59 = 125 : 58.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 321 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 171 คน คิดเป็นร้อยละ 53.27%

Powered By www.thaieducation.net