โรงเรียนวัดสนามไชย (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 7 0 1 0 0 7
ร้อยละ 46.67 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 29
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 76.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
17
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 11 0 9 0 0 50
ร้อยละ 15.71 % 0.00 % 12.86 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %

53 : 11 , 0 , 6 , 0 , 0 , 36...20.75 , 0.00 , 11.32 , 0.00 , 0.00 , 67.92 = 17 : 32.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net