โรงเรียนวัดท้องโพลง (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 39
ร้อยละ 2.38 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 8 0 14 0 0 114
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 10.29 % 0.00 % 0.00 % 83.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 2 1 8 0 0 45
ร้อยละ 3.57 % 1.79 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 80.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 11 1 24 0 0 198
ร้อยละ 4.70 % 0.43 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %

178 : 9 , 0 , 16 , 0 , 0 , 153...5.06 , 0.00 , 8.99 , 0.00 , 0.00 , 85.96 = 25 : 14.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net