โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 7
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 6 0 1 1 0 40
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 2.08 % 2.08 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 30
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 8 0 4 1 0 77
ร้อยละ 8.89 % 0.00 % 4.44 % 1.11 % 0.00 % 85.56 %

58 : 7 , 0 , 3 , 1 , 0 , 47...12.07 , 0.00 , 5.17 , 1.72 , 0.00 , 81.03 = 11 : 18.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 14.44%

Powered By www.thaieducation.net