โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 24
ร้อยละ 6.90 % 6.90 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 4 12 11 0 0 84
ร้อยละ 3.60 % 10.81 % 9.91 % 0.00 % 0.00 % 75.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 2 0 0 9 0 26
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 0.00 % 24.32 % 0.00 % 70.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 177 คน
จำนวน(คน) 8 14 12 9 0 134
ร้อยละ 4.52 % 7.91 % 6.78 % 5.08 % 0.00 % 75.71 %

140 : 6 , 14 , 12 , 0 , 0 , 108...4.29 , 10.00 , 8.57 , 0.00 , 0.00 , 77.14 = 32 : 22.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 177 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.29%

Powered By www.thaieducation.net