โรงเรียนบ้านท่าสะแก (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 9 0 2 0 0 25
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 69.44 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 16 3 11 0 0 116
ร้อยละ 10.96 % 2.05 % 7.53 % 0.00 % 0.00 % 79.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 4 0 8 0 0 62
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 29 3 21 0 0 203
ร้อยละ 11.33 % 1.17 % 8.20 % 0.00 % 0.00 % 79.30 %

182 : 25 , 3 , 13 , 0 , 0 , 141...13.74 , 1.65 , 7.14 , 0.00 , 0.00 , 77.47 = 41 : 22.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70%

Powered By www.thaieducation.net