โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 1
ร้อยละ 50.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
12
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 8
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 16 คน
จำนวน(คน) 5 1 1 0 0 9
ร้อยละ 31.25 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 56.25 %

16 : 5 , 1 , 1 , 0 , 0 , 9...31.25 , 6.25 , 6.25 , 0.00 , 0.00 , 56.25 = 7 : 43.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 16 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75%

Powered By www.thaieducation.net