โรงเรียนบ้านหนองหิน (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
96
จำนวน(คน) 25 9 6 8 4 44
ร้อยละ 26.04 % 9.38 % 6.25 % 8.33 % 4.17 % 45.83 %
ระดับประถมศึกษา
260
จำนวน(คน) 30 17 38 10 20 145
ร้อยละ 11.54 % 6.54 % 14.62 % 3.85 % 7.69 % 55.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
89
จำนวน(คน) 7 0 17 5 5 55
ร้อยละ 7.87 % 0.00 % 19.10 % 5.62 % 5.62 % 61.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 445 คน
จำนวน(คน) 62 26 61 23 29 244
ร้อยละ 13.93 % 5.84 % 13.71 % 5.17 % 6.52 % 54.83 %

356 : 55 , 26 , 44 , 18 , 24 , 189...15.45 , 7.30 , 12.36 , 5.06 , 6.74 , 53.09 = 167 : 46.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 445 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 201 คน คิดเป็นร้อยละ 45.17%

Powered By www.thaieducation.net