โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 6 0 0 0 0 35
ร้อยละ 14.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.37 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 4 2 8 0 0 69
ร้อยละ 4.82 % 2.41 % 9.64 % 0.00 % 0.00 % 83.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 31
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 11 2 10 0 0 135
ร้อยละ 6.96 % 1.27 % 6.33 % 0.00 % 0.00 % 85.44 %

124 : 10 , 2 , 8 , 0 , 0 , 104...8.06 , 1.61 , 6.45 , 0.00 , 0.00 , 83.87 = 20 : 16.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.56%

Powered By www.thaieducation.net