โรงเรียนวัดพรหมเกษร (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 4 1 3 0 1 12
ร้อยละ 19.05 % 4.76 % 14.29 % 0.00 % 4.76 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 5 4 5 0 1 40
ร้อยละ 9.09 % 7.27 % 9.09 % 0.00 % 1.82 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 1 2 5 0 0 35
ร้อยละ 2.33 % 4.65 % 11.63 % 0.00 % 0.00 % 81.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 10 7 13 0 2 87
ร้อยละ 8.40 % 5.88 % 10.92 % 0.00 % 1.68 % 73.11 %

76 : 9 , 5 , 8 , 0 , 2 , 52...11.84 , 6.58 , 10.53 , 0.00 , 2.63 , 68.42 = 24 : 31.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 26.89%

Powered By www.thaieducation.net