โรงเรียนบ้านธารชะอม (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 5 4 2 4 0 12
ร้อยละ 18.52 % 14.81 % 7.41 % 14.81 % 0.00 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 5 4 16 2 0 46
ร้อยละ 6.85 % 5.48 % 21.92 % 2.74 % 0.00 % 63.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 0 0 16 0 5 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 45.71 % 0.00 % 14.29 % 40.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 10 8 34 6 5 72
ร้อยละ 7.41 % 5.93 % 25.19 % 4.44 % 3.70 % 53.33 %

100 : 10 , 8 , 18 , 6 , 0 , 58...10.00 , 8.00 , 18.00 , 6.00 , 0.00 , 58.00 = 42 : 42.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67%

Powered By www.thaieducation.net