โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
154
จำนวน(คน) 5 7 10 4 6 122
ร้อยละ 3.25 % 4.55 % 6.49 % 2.60 % 3.90 % 79.22 %
ระดับประถมศึกษา
396
จำนวน(คน) 12 14 17 7 7 339
ร้อยละ 3.03 % 3.54 % 4.29 % 1.77 % 1.77 % 85.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 550 คน
จำนวน(คน) 17 21 27 11 13 461
ร้อยละ 3.09 % 3.82 % 4.91 % 2.00 % 2.36 % 83.82 %

550 : 17 , 21 , 27 , 11 , 13 , 461...3.09 , 3.82 , 4.91 , 2.00 , 2.36 , 83.82 = 89 : 16.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 550 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 16.18%

Powered By www.thaieducation.net