โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
225
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 222
ร้อยละ 0.00 % 0.44 % 0.89 % 0.00 % 0.00 % 98.67 %
ระดับประถมศึกษา
875
จำนวน(คน) 0 2 10 0 0 863
ร้อยละ 0.00 % 0.23 % 1.14 % 0.00 % 0.00 % 98.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1100 คน
จำนวน(คน) 0 3 12 0 0 1085
ร้อยละ 0.00 % 0.27 % 1.09 % 0.00 % 0.00 % 98.64 %

1100 : 0 , 3 , 12 , 0 , 0 , 1085...0.00 , 0.27 , 1.09 , 0.00 , 0.00 , 98.64 = 15 : 1.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 1.36%

Powered By www.thaieducation.net