โรงเรียนสามัคคีวิทยา (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
3
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 1
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
13
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 11
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
16 คน
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 12
ร้อยละ 18.75 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %

16 : 3 , 0 , 1 , 0 , 0 , 12...18.75 , 0.00 , 6.25 , 0.00 , 0.00 , 75.00 = 4 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 16 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net