โรงเรียนบ้านป่าเลา (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.43 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 6 6 10 1 0 64
ร้อยละ 6.90 % 6.90 % 11.49 % 1.15 % 0.00 % 73.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 0 1 7 1 0 16
ร้อยละ 0.00 % 4.00 % 28.00 % 4.00 % 0.00 % 64.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 6 8 17 2 0 107
ร้อยละ 4.29 % 5.71 % 12.14 % 1.43 % 0.00 % 76.43 %

115 : 6 , 7 , 10 , 1 , 0 , 91...5.22 , 6.09 , 8.70 , 0.87 , 0.00 , 79.13 = 24 : 20.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 23.57%

Powered By www.thaieducation.net