โรงเรียนวัดคลองกระจง (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 7 0 0 0 1 17
ร้อยละ 28.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.00 % 68.00 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 10 0 5 0 2 79
ร้อยละ 10.42 % 0.00 % 5.21 % 0.00 % 2.08 % 82.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 17 0 5 0 3 96
ร้อยละ 14.05 % 0.00 % 4.13 % 0.00 % 2.48 % 79.34 %

121 : 17 , 0 , 5 , 0 , 3 , 96...14.05 , 0.00 , 4.13 , 0.00 , 2.48 , 79.34 = 25 : 20.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 20.66%

Powered By www.thaieducation.net