โรงเรียนบ้านป่ากล้วย (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 10 0 16 1 0 19
ร้อยละ 21.74 % 0.00 % 34.78 % 2.17 % 0.00 % 41.30 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 6 0 13 0 0 74
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 13.98 % 0.00 % 0.00 % 79.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 57
ร้อยละ 7.25 % 0.00 % 10.14 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 21 0 36 1 0 150
ร้อยละ 10.10 % 0.00 % 17.31 % 0.48 % 0.00 % 72.12 %

139 : 16 , 0 , 29 , 1 , 0 , 93...11.51 , 0.00 , 20.86 , 0.72 , 0.00 , 66.91 = 46 : 33.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 27.88%

Powered By www.thaieducation.net