โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 5 3 3 1 0 44
ร้อยละ 8.93 % 5.36 % 5.36 % 1.79 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 11 13 27 3 0 94
ร้อยละ 7.43 % 8.78 % 18.24 % 2.03 % 0.00 % 63.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 0 2 9 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 3.70 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 79.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 16 18 39 4 0 181
ร้อยละ 6.20 % 6.98 % 15.12 % 1.55 % 0.00 % 70.16 %

204 : 16 , 16 , 30 , 4 , 0 , 138...7.84 , 7.84 , 14.71 , 1.96 , 0.00 , 67.65 = 66 : 32.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 29.84%

Powered By www.thaieducation.net