โรงเรียนสันโป่งวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรรณพัชร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 15
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 5 0 4 5 4 34
ร้อยละ 9.62 % 0.00 % 7.69 % 9.62 % 7.69 % 65.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 1 0 4 1 4 40
ร้อยละ 2.00 % 0.00 % 8.00 % 2.00 % 8.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 7 0 8 7 8 89
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 6.72 % 5.88 % 6.72 % 74.79 %

69 : 6 , 0 , 4 , 6 , 4 , 49...8.70 , 0.00 , 5.80 , 8.70 , 5.80 , 71.01 = 20 : 28.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.21%

Powered By www.thaieducation.net