โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
2
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 1
ร้อยละ 0.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
11
จำนวน(คน) 1 0 2 2 0 6
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 18.18 % 18.18 % 0.00 % 54.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 13 คน
จำนวน(คน) 1 1 2 2 0 7
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 15.38 % 15.38 % 0.00 % 53.85 %

13 : 1 , 1 , 2 , 2 , 0 , 7...7.69 , 7.69 , 15.38 , 15.38 , 0.00 , 53.85 = 6 : 46.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 13 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15%

Powered By www.thaieducation.net